Website chia sẽ kiến thức tổng hợp về mạng máy tính

Linux

Cài đặt và cấu hình Web server trên Centos 7

Lưu ý:các bạn phải mở port 80 hoặc tắt tường lửa và disbale Selinux đi. Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows [...]

Cài đặt và cấu hình mail server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows XP Cấu hình postfix để gửi mail từ server [root@minhtanit /]# yum install -y [...]

Cài đặt và cấu hình DNS server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy client Window để test.Ta cấu hình trên máy Centos 7: # Thực hiện cài đặt gói bind [...]

Cài đặt và cấu hình FTP server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy client Window hoặc cũng có thể dùng máy thật để test. Ta cấu hình trên máy Centos [...]

Cài đặt và cấu hình DHCP server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy client Window để test. Ta cấu hình trên máy Centos 7: [root@minhtanit /]# yum install dhcp [...]