Cài đặt và cấu hình Web server trên Centos 7

Lưu ý:các bạn phải mở port 80 hoặc tắt tường lửa và disbale Selinux đi.

Cấu hình virtual host sử dụng name base.Virtual host là một host ảo chạy trên server.Với virtual host sử dụng name base trên 1 server với 1 địa chỉ IP có thể chạy nhiều website khác nhau.

# Thực hiện tạo thư mục chứa website và tạo file html để hiện thị website khi test.

[root@minhtanit /]# mkdir /var/www/html/minhtanit1
[root@minhtanit /]# touch /var/www/html/minhtanit1/index.html
[root@minhtanit /]# echo “Xin chao cac ban” >> /var/www/html/minhtanit1/index.html

# Chỉnh sửa file cấu hình httpd.conf

[root@minhtanit /]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

# Đối với virtual host ta phải cấu hình cả host chính và host ảo nếu không cấu hình host chính thì khi truy cập nó sẽ không phân biệt được 2 host trên cùng 1 server

<VirtualHost *:80>
ServerName www.minhtanit.com
DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName www.minhtan1.com
DocumentRoot /var/www/html/minhtanit1
ErrorLog logs/minhtan1.com-error_log
CustomLog logs/minhtan1.com-access_log common
</VirtualHost>

# Sau khi dựng lên host ảo các bạn phải vào file cấu hình DNS để thêm zone mới phân giải nó.
Vấn đề này đã được mình đề cập ở 2 bài viết:
+ Cấu hình DNS server
+ Các thông số khi cấu hình DNS server

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.