Cài đặt và cấu hình Web server trên Centos 7

Lưu ý:các bạn phải mở port 80 hoặc tắt tường lửa và disbale Selinux đi.

Cấu hình chứng thực user và password cho web

# Chứng thực kiểu thông thường

<Directory “/var/www/html”>
AuthType Basic
AuthName “Thong bao cho user”
AuthUserFile /home/users
require user t1
</Directory>

# Thực hiện tạo list user.Những user này không phải là user trên hệ thống.

[root@minhtanit /]# htpasswd -c /home/users t1
[root@minhtanit /]# htpasswd /home/users t2

# Không có tham số -c khi tạo user thứ 2

# Chứng thực có mã hóa pass truyền đi

<Directory “/var/www/html”>
AuthType Digest
AuthName “minhtan”
AuthUserFile /home/users
AuthGroupFile /home/groups
require group tag
</Directory>

# Thực hiện tạo user và group.Việc tạo user sẽ khác so với Auth Basic.Sử dụng thêm AuthName.Password khi truyền đi sẽ được mã hóa theo thuật toán MD5

[root@minhtanit /]# htdigest -c /home/users minhtan t3
[root@minhtanit /]# htdigest /home/users minhtan t4

# Thựn hiện tạo file chứ thông tin group

[root@minhtanit /]# touch /home/groups
[root@minhtanit /]# vim /home/groups
tag : t3 t4

# Thực hiện restart lại httpd

[root@minhtanit /]# systemctl restart httpd

Sau đó thực hiện truy cập vào trang web và kiểm tra chứng thực đã cấu hình.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.