Cài đặt và cấu hình Web server trên Centos 7

index

Lưu ý:các bạn phải mở port 80 hoặc tắt tường lửa và disbale Selinux đi.

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows XP.Máy bạn nào cấu hình yếu có thể dùng trực tiếp máy thật để test.
Cấu hình Web server cơ bản.Các phần nâng cao mình sẽ đề cập ở các trang sau.

[root@minhtanit /]# yum install -y httpd

# Xóa file giới thiệu cấu hình

[root@minhtanit /]# rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

# line 86: thay đổi thành email của mình

ServerAdmin root@minhtanit.local

# line 95: thay đổi thành địa chỉ web của mình bạn nào không dùng DNS thì không cần nhập.

ServerName www.minhtanit.local:80

# line 151: cho phép ghi đè

AllowOverride All

# KeepAlive cho phép request nhiều gói tin cùng 1 thời điểm

KeepAlive On

# ServerTokens thực hiện gửi lại 1 gói tin chứ thông tin về hệ điều hành và các module được biện soạn.

ServerTokens Prod (All Server: Apache)

# Khởi động và cho phép apache chạy cùng hệ thống

[root@minhtanit /]# systemctl start httpd
[root@minhtanit /]# systemctl enable httpd

Lưu ý:tắt tường lửa hoặc mở port nếu muốn truy cập từ bên ngoài vào

Mở trình duyệt truy cập bằng IP hay domain tùy lúc bạn cấu hình.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.