Cài đặt và cấu hình mail server trên Centos 7

index

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows XP
Cấu hình postfix để gửi mail từ server

[root@minhtanit /]# yum install -y postfix

[root@minhtanit /]# vim /etc/postfix/main.cf

# Tiến hành chỉnh sữa file.

# line 75: bỏ dấu “#” và nhập vào hostname của máy

myhostname = mail.minhtan.local

# line 83: bỏ dấu “#” và nhập vào tên domain

mydomain = minhtan.local

# line 99:bỏ dấu “#”

myorigin = $mydomain

# line 116: thay đổi lại

inet_interfaces = all

# line 164: thêm vào file $mydomain

mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain

# line 264: bỏ dấu thăng nhập lớp mạng đang sử dụng

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24

# line 419: bỏ dấu thăng ở dòng này sử dụng maildir

home_mailbox = Maildir/

# line 574: thêm vào dòng này

smtpd_banner = $myhostname ESMTP

# khởi động và cho phép postfix chạy cùng hệ thống

[root@minhtanit /]# systemctl restart postfix
[root@minhtanit /]# systemctl enable postfix

# Thực hiện thêm 2 user và đặt password cho nó.Dùng để test mail server đã hoạt động chưa.

[root@minhtanit /]# useradd t1
[root@minhtanit /]# passwd t1
[root@minhtanit /]# useradd t2
[root@minhtanit /]# passwd t2

# Thực hiện telnet đến localhost qua port 25

[root@minhtanit /]# telnet localhost 25

# Thông báo “Connected to localhost. là đã kết nối thành công.”

# Thực hiện gửi mail từ user t1 đến user t2

capture

# Thực hiện như hình ảnh nếu thông báo giống như hình ảnh là đã cài đặt postfix dùng để gửi mail thành công.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.