Cài đặt và cấu hình DHCP server trên Centos 7

dhcp
Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy client Window để test.
Ta cấu hình trên máy Centos 7:

[root@minhtanit /]# yum install dhcp -y

[root@minhtanit /]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

# Thực hiện thêm các record vào file dhcpd.conf

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {

# Xác định dãy IP cấp cho các máy client

range dynamic-bootp 192.168.1.100 192.168.1.150;

# Xác định subnet mask

option subnet-mask 255.255.255.0;

# Xác định default gateway cấp cho máy client

option routers 192.168.1.1

# Xác định địa chỉ broadcast cấp cho máy client

option broadcast-address 192.168.1.255;

# Xác định địa chỉ của DNS server cần cấp

option domain-name-servers 192.168.1.14;

# Xác định tên server DNS

option domain-search “minhtanit.local”;

# Thời gian thuê mặc định của IP

default-lease-time 3600;

# Thời gian thuê tối đa của địa chỉ IP

max-lease-time 7200;

# Các thông số thời gian tính bằng giây

Cấp DHCP tĩnh cho 1 host cố định

host apex {

# Tên máy tính cần cấp DHCP

option host-name “apex.example.com”;

# Địa chỉ MAC máy tính cần cấp DHCP

hardware ethernet 00:A0:78:8E:9E:AA;

# Địa chỉ IP cần cấp cho máy tính

fixed-address 192.168.1.4;

}

# Để xem thông tin các địa chỉ IP đã được cấp phát

[root@minhtanit /]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

# Khởi động dịch vụ DHCP và cho phép DHCP khởi động cùng hệ thống

systemctl restart dhcpd
systemctl enable dhcpd

Sau khi đã hoàn tất cấu hình ta thực hiện mở máy client window lên bật chế độ nhận IP động và xem thông tin về DHCP có chính xác như đã cấu hình không.
Khi bật DHCP lên có thể tắt tường lửa hoặc mở port cho DHCP server bằng các lệnh sau:

firewall-cmd –add-service=dhcp –permanent
firewall-cmd –reload

Lưu ý:DHCP server sử dụng UDP port 67 còn client sử dụng UDP port 66

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.